Topbillede

 

Privatlivspolitik for patienter.

Behandling af oplysninger
I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler klinik for Gynækologi og Obstetrik ved speciallæge gynækolog Anette De Vallier (i det følgende kaldet klinikken) en række oplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives det, hvordan klinikken behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig)
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme oplysninger"):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, resultater af røntgenundersøgelser, scanningsvar), seksuelle forhold, etnisk oprindelse.

Formål
Klinikken behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Frivillighed 
Når klinikken indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til klinikken. Konsekvensen af ikke at give klinikken personoplysningerne vil være, at jeg/klinikken ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer, herunder Sundhed.dk, laboratorieportalen, FMK (fælles medicinkort). Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger:

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger (fortsat)

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket.
Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos klinikkens databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra klinikken. Ønskes yderligere oplysninger vedr. klinikkens databehandlere kontaktes klinikejer Anette De Vallier.

Opbevaringsperiode
Klinikken opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Klinikken har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum10 år efter seneste tilførsel i journalen. Der kan opstå tilfælde hvor klinikken er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få rettet ukorrekte oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelser mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning ("profilering").
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder er du velkommen til at kontakte klinikken telefonisk jf. nedenstående kontaktinformationer.
 

Speciallæge i gynækologi og obstetrik
Anette De Vallier
Vestergade 39, 3. tv
5000 Odense C
tlf. 66 136012